A Amet Zamesdo

Bild von Dieter J Baumgart
Bibliothek

A Amet sen waa n neka, a yaa rao sen zi sen pa za ye, toee keeg tengre. Ra wa ra maanda wa a saasda kugri. A ra yaa sablg wa Amet, la winto-sula tuga tengre ra maandame t’a zoobda yagd wa ligdu.

A Amet pa yays a sen wa nek afirik weooga ten suk ye. Ba ne wen kat sen loge, a ra ketn deemda ne a Abdu ne a taaba, n da naan bum-yoto, Rufisk kam-baones le kola poga, Dakar seega. Ne su-keelem a yikame n get ninkeema, la ninkeema ra na pa ne-a na nand ye. A kolgame n na n gese ninkeema maanda boe? La ninkeema kel-n tumda a tuuma, n bas a Amet t’a gesd-a sen tar bumb n ninga n saasid kugra.

Laleer a wan sen wa n loge, kugra wa n dika welg a to ti ned pa bang ye. Re, a a Amet pa toog a ming ye « He! Ninkeema y kabre, togs-y maam yaawan wa la yamb maan ti kugr lebg wobgo » .

“He yaa wobg-la?“ Ninkeema sen sen weneg n sikda a Amet.

« Yee... la... » A Amet toga a noorte, bala a kel-n banga ziig puge, ti ninkeema sen tar zoob peenda yaa zoaga. « yee yaa wob neere » .

Ninkeema gama a Amet nuga n kolg kugra, t’a wa saagd kugra. « Mubl-fnina » A sen yee a Amet. « Fo ne wobg ye yaaso ? »

« La yaa wobg ta yaya » .

«  Yee, a yaame » .

La bumb n be ninkeema koeege, nteegda a Amet tiyaa sinoy wekate. Sen Zare,  lombra weedame, la wekat looga wosgo t’a Amet yaol n na n bang ti lombra weeda wilgda voosma saabo.

« Kelge, mam segd n tosga foo bumbu » , a Ameth sen yeenda a Abdu, « ayo-m na n golsamen togs-fo, yalse... »  Karen-dooga puga, ne naan guls raog bulawa ne seb peelga, a Amet gulsa a pipi gom podem ne wolof le ne farende :

MAM GOMA NE WENDNAAM, LA YAA ZOAGA.

Dieter J Baumgart

Traduit en mooré (Bourkina Faso) par Pascal Kafando