Firifiriw

Bild von Dieter J Baumgart
Bibliothek

Kãmi ka fissa ni kã bε yé
o yi yεlε

O wâtila,  Massaba tilatola tữ lŏ firifiriw dãna. Kama sŏrŏ, farigolo fossi ma sŏrŏ
ka di firifiri labã ma. Gama téy, gã téy, fossi ma sŏrŏ ; ina fŏ miniw bε firifiriw-kεmã na
moussomã fε. Fεn-miniw bεyé firifiriw lagnε ina fŏ yiri félénw gnoumãniw bla ni
fiyε.

Firifiri labãni kεra ina fŏ fiyεn ; até yé gnεla.

A damina wakatira, a’tữ ma dŏ. A be pã fiyénra kata sigi yiri féélenw kã sago olouw
ka gnε kossôbε. A’ka miriyalà kow tữ bε té lé.

L dŏra, a labãna ka bŏ tchεn kalama. Mâ chi tữ tε alé filεra. Atégnogõw tữ bε to ka
kalé gnõti watidõwra; kamassŏrŏ a’ tữ bε djidja ka sigi yiriféélénw kã mâ wεrεw tε
miniwkã.
A’tégnõgõw tữ té a yéla : o lé yi tchãyé.

Ayiwa, a ya famou ko alé téyé. N’ga a tữ kakãka dõkami djona, badi a yεrε ma déli
ka’ya farigolo yé. N’ga gninigali fossi ma djigi alé kõnõn. Ni tŏw bεné gnèya yéla, a ka
nŏgŏ té. Né makotε kan’yεrε gnεya ladjε.

Tchεn yèrè là sissã, mâ chi té a’yéla-ni, o bε ka tŏrŏ kossôbè. Djoussou tôrô –ni sera
séda dŏma, a dεssεra ka pã ka ta Dã-Baga Massa féyi. A tara kouma kossôbε. A
djama-na kossŏbε. Dã-Baga Massa mirila kossŏbe. A’yi firifiri dibinã tigi filεka-mε. A
labãna ka kã-to : « Né yi  famou.  N’ga, baara kεra ka-bã. Tchã yεrε là, fossi téy tougữ.
Sôbêra, n’té ka fossi dîma. Hâli farigolo tữ-béy, ni gamaw ani ganw tữ-bé ifε, i’fana bεna
sâlodŏra ina fŏ nimã fεn tôw. O ka di ilé yé wa ? »

Firifiri dibina-tŏ yi kã to « Ǒhõ! Ni né bissé n’chi-ra ka maw tŏw djoussou souma, n’sõna
ko né labã ka kε saya-yé »

Dã-Baga Massa akili gnagamina. Bâdi a fŏlŏ léyé  ka ni gnŏgõ mε. Ayi mîri ka mîri
kamê kossôbê.
Ayiwa a labanna, ka kan to firifiri yéli-bali-ma: « N’bεna idjoussou-souma ko kε. N’bεna
kε maw bé-iyé ka ta sissã-ma. Ani fana ité na sâ tougữni. N’té na farigolo dîma. Ta
mŏgŏw fε. I bεna kε yεlε-yε. »

Dieter J Baumgart

Traduction en Dioula par Ouattara Moussa, Sénégal (Casamance)